V úvodu konzultace seznámím klienta s rozvržením celého snímku.

Popíšeme si význam jednotlivých položek, které se krátkodobě nebo dlouhodobě projevují v prožívání a chování. Porovnáváme si životní plán a hodnoty a to, jak se je daří  realizovat v životě.  Ukážeme si, o co je možno se opřít a v čem se klient necítí dobře.

Díky popisu tak klient dokáže lépe pojmenovat, jak se zobrazené jevy odráží v běžném životě a začne to, co prožívá a realizuje propojovat a dávat do souvislostí.

Při setkání vedu rodiče k tomu, aby k daným položkám, které popisují zkoumaný jev, doplnili modelovou situaci z běžného života. Tím dochází k praktickému uchopení zobrazovaných údajů. Rodiče se stávají aktivním partnerem, který formou dialogu, otázek a odpovědí na ně, přichází na možnosti řešení problémů.  Součástí terapie bývá i práce s odstraněním psychosomatických bloků a řešení situací, které jsou spojené s tlakem z rodiny, blízkého okolí a vlivem společenských konvencí nebo mediálních  zkreslení.

V závěru se s klientem domluvím na intervenčních krocích, které pomohou daný stav změnit a zlepšit.

Při rozboru snímku dítěte předškolního  a mladšího školního věku konzultuji snímek jen s rodiči a poté se domlouváme na dalším postupu, který se většinou týká změny osobního a výchovného přístupu a podmínek, ve kterých dítě vyrůstá.

U starších dětí a mládeže řešíme v následujících setkáních běžné životní situace - učí se porozumět svým emocím a všímat si myšlenek, které situace provázejí.  Zkouší nahlédnout na své problémy z  pohledu ostatních.  Hledají za pomoci vhodných otázek možnosti, jak stav, který jim nevyhovuje, změnit vlastními silami nebo za pomoci ostatních.