CA method je moderní komplexní psychodiagnostická metoda.

Autor metody psycholog Jiří Šimonek zvolil pro diagnostiku projektivní techniku, která v sobě zahrnuje propojení barev a slov.

Vyšel z barvového testu švýcarského psychoterapeuta Maxe Lüschera („Lüscherův barvový test“) a spojil ho s principem slovních asociací. Tím získal možnost rozšířit snímek energeticko-somatického systému (barvy) o mentálně-sociální systém (slova). Spojením barev a slov dochází k barvově – slovním asociacím , díky kterým postupně získáváme obraz – psychologický snímek. Validita metody je zajištěna velkým množstvím již nasnímaných osob (blíží se 200 tisícům) a využitím moderních metod programování a výpočetní techniky.

Výhodou je, že snímaný člověk není schopen ovlivnit výsledek svého snímku. Může jej bojkotovat, ale nemůže manipulovat. To mimo jiné znamená, že jako klienti nejste nuceni přinášet terapeutovi informace o možných příčinách a souvislostech vašeho současného stavu, protože způsob snímání přes počítač tuto službu učiní za vás.

Jak snímání probíhá?

Snímání je nenáročné, lze jej provést i bez asistence terapeuta online. Po vstupu na internetový snímač zadáte kód, který ode mne na vyžádání odbdržíte. Během asi 30 minut budete vybírat vždy tři barvy z osmi zobrazených ve spojení s pojmem uprostřed.

barvy-zivota

Snímaný klient by si měl přečíst slovo, zavřít oči a nechat na sebe pojem zapůsobit (propojí se pravá i levá hemisféra mozku), potom postupně klikne na tří barvy, které se mu jeví nejpřiměřenější k danému slovu. U dětí – předškoláků je třeba slovo přečíst za ně (slova se nevysvětlují). Barvový kruh se po určité fázi pootočí.


Nasnímáním touto metodou poskytne klient programu celistvé informace o fungování jeho vědomí. V grafickém zpracování výsledků se dozví o svých postojích (životním scénáři) a o tom, jak tyto postoje skutečně v životě realizuje.

Výstupních hodnot ve formě grafů a tabulek je více, samy o sobě podávají jen útržky informací o naší psychice, v propojení do jednoho celku však lze vysledovat celkovou mozaiku příčin a důsledků našeho cítění, myšlení a jednání.

Odborný rozbor snímku při konzultaci tak pomůže klientovi porozumět více svým způsobům rozhodování, atmosféře vztahů, ve kterých se nachází, typům chování, které upřednostňuje.

Trvanlivost výsledků je 3 měsíce – při dalším nasnímání se mohou změnit díky osobnímu rozvoji, změně osobní situace apod.

Výsledek snímání je zcela anonymně porovnáván s databází výsledků České republiky a dále přispívá k objektivizaci metody.