V úvodu konzultace seznámím klienta s rozvržením celého snímku.

Popíšeme si význam jednotlivých položek, které se krátkodobě nebo dlouhodobě projevují v prožívání a chování. Porovnáváme si životní plán a hodnoty a to, jak se je daří  realizovat v životě.  Ukážeme si, o co je možno se opřít a v čem se klient necítí dobře.

Díky popisu tak klient dokáže lépe pojmenovat, jak se zobrazené jevy odráží v běžném životě a začne to, co prožívá a realizuje propojovat a dávat do souvislostí. Začne si uvědomovat, že nastavení jeho vědomí odráží realitu problémů a radostných stránek v životě a že jen on sám je „řidičem na své cestě.“

V závěru se s klientem domluvím na intervenčních krocích, které pomohou daný stav změnit, zlepšit. Podstatou těchto kroků je sebereflexe svého prožívání a chování.

Co to je seberefexe? Je to proces, kdy je člověk schopen obrátit své vědomí sám k sobě a pozorovat své chování, myšlení a prožívání. Tím dochází k procesu sebepoznání, sebevymezování a sebehodnocení, na jehož základě vzniká u člověka vztah k sobě samému. Tento vztah k sobě je základem pro pochopením svých vztahů s ostatními lidmi.